[1]
Aulia, G., Wattimena, G.H.J.A., Irwandy, D., Purwanti, S.T., Kaur, P. and Annisa, T. 2022. Upaya Komunikasi Publik Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terestrial Analog ke Digital. Jurnal Pewarta Indonesia. 4, 1 (Apr. 2022), 1–11. DOI:https://doi.org/10.25008/jpi.v4i1.101.