(1)
Aulia, G.; Wattimena, G. H. J. A.; Irwandy, D.; Purwanti, S. T.; Kaur, P.; Annisa, T. Upaya Komunikasi Publik Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terestrial Analog Ke Digital. Jurn. Pewarta Indo. 2022, 4, 1-11.