Aulia, G., Wattimena, G. H. J. A., Irwandy, D., Purwanti, S. T., Kaur, P., & Annisa, T. (2022). Upaya Komunikasi Publik Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terestrial Analog ke Digital. Jurnal Pewarta Indonesia, 4(1), 1–11. https://doi.org/10.25008/jpi.v4i1.101