Aulia, G., Wattimena, G. H. J. A., Irwandy, D., Purwanti, S. T., Kaur, P. and Annisa, T. (2022) “Upaya Komunikasi Publik Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terestrial Analog ke Digital”, Jurnal Pewarta Indonesia, 4(1), pp. 1–11. doi: 10.25008/jpi.v4i1.101.